COVID-19

Våra åtgärder mot Coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om våra åtgärder mot Coronaviruset. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Senast uppdaterad den 8 januari kl 18:35

Fitness24Seven följer noggrant gällande lagstiftning och rekommendationer från bl.a. Folkhälsomyndigheten. Även om gällande restriktioner fortfarande medger gym att hålla öppet har både Regeringen och Folkhälsomyndigheten påpekat att det är mycket viktigt att var och en tar eget ansvar för att minska smittspridningen genom att t ex undvika trängsel i inomhusmiljöer. Vi vill därför informera er om de åtgärder vi vidtar för att säkerställa en säker träningsmiljö, samt vad du som tränar hos oss kan göra för att bidra till att minska smittspridningen.

Våra åtgärder

Självklart vill vi att du som medlem ska känna dig säker när du tränar hos oss, därför har vi vidtagit åtgärder för att skapa en säker gymupplevelse.

Begränsat antal platser

I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter begränsar vi antal besökare så att en individuell träningsyta på minst 10 kvadratmeter per person möjliggörs.

Detta innebär att lokalens storlek avgör hur många besökare som får vistas på varje gym samtidigt. Information kring maxantal på varje enskilt gym står tydligt i entrén. Om gymmet är fullsatt, besök något av våra närliggande gym eller kom tillbaka senare. 
Vår personal kontrollerar antalet tränande under våra bemanningstider då vi har som mest besökare. Utanför receptionens öppettider jobbar vi med att följa statistiken över antalet tränande i vårt inpasseringssystem och utför även fysiska kontroller ute på anläggningarna.

Förlängd bemanning

Sedan en tid tillbaka har vi på Fitness24Seven justera bemanningstiden på flera av våra gym. På våra större och mest besökta gym har vi förlängt våra bemanningstider så att vår personal är på plats de perioder på dygnet då vi har som mest besökare. Detta för att kunna hålla våra gym i bästa möjliga skick och för att kunna erbjuda dig en trygg och säker upplevelse.

Ökat avstånd

Vi har i största möjliga mån försökt att anpassa våra gym så att våra medlemmar har möjlighet att träna med ett gott avstånd till varandra. Vi har bland annat stängt av varannan cardiomaskin samt placerat om annan utrustning på ett flertal gym. 

Mer handsprit och desinfektionsmedel

I våra varuautomater finns Handhjälpens Alcogel att köpa för endast 39 kronor. Vi har även utrustat alla våra gym med sprayflaskor fyllda med desinfektionsmedel (Dax Extra).

Sprayflaskorna finns på flera ställen i gymmet och glöm inte att använda dem både före och efter träning. Kom ihåg att inte spraya direkt på utrustningen/maskinen. Ta en bit papper, spraya direkt på pappret och torka sedan av noggrant.

Utomhuspass och onlineträning

Träningen behöver inte alltid ske på plats på gymmet. I dessa tider har vi utökat våra utomhuspass och även infört Onlineträning. Kom ihåg att utomhuspassen bokar du som vanliga i vår app. Se vår Onlineträning här

Förbättrade och kvalitetssäkrade städrutiner

Just nu jobbar vi extra hårt med att våra gym ska vara så rena och hygieniska som möjligt. Förutom kvalitetssäkrat städ har också vår ordinarie personal i uppgift att se till att gymmet är fräscht och rent – detta är just nu deras allra största fokus.

Begränsat med platser på gruppträningspassen

Avståndet är viktigt och vi är noga med att våra medlemmar inte tränar för nära varandra i våra salar, detta för att minska smittorisken. Exakt hur många platser som finns på varje enskilt pass beror på på passets utformning samt gruppträningssalen storlek. Vi har också valt att helt stänga av gruppträningspass som kräver att deltagarna delar utrusning med varandra som exempelvis Box.

Exakt hur många platser ett specifikt gruppträningspass har ser du enklast i vår app. Tänk också på att hålla avstånd när du väntar på ditt gruppträningspass, se till att inte bilda kö vid inpasseringen i salen. 

Ta reda på när våra gym har som mest respektive minst besökare.

Se våra peak hours

Eget ansvar

Det är viktigt att du som tränar hos oss tänker på smittorisken och är noggrann med att följa det riktlinjer som finns uppsatta. Det handlar ansvar och att skydda sina medmänniskor.

Detta kan du göra för att bidra till säker träning på gymmet:

• Rengör utrustning

Torka maskiner och träningsutrustning med desinfektionsmedel före och efter användning. På våra städstationer hittar du papper och sprayflaskor innehållandes ytdesinfektionsmedel (Dax Extra). Kom ihåg att först spraya på pappret och sen torka av utrusningen. Låt heller inte sprayflaskorna lämna städstationer – då kommer alla medlemmar lättare åt dem.

• Tvätta händerna

Tvätta händerna med tvål så ofta som möjligt, både inne och efter träning. Det kan också vara smart att ha med sig alcogel när man tränar. Det vet väl om att vi säljer tuber med alcogel i våra varuautomater?

• Håll avstånd

Tänk på att inte vara för nära andra medlemmar på gymmet. Detta kan kanske innebära att du måste göra dina övningar på en annan plats i gymmet än vanligt eller helt enkelt planera om din träningsrutin. Kom också ihåg att inte dela vattenflaska med någon annan.

• Byt om hemma

I dessa tider kan det även vara smart att byta om hemma, både innan och efter träning. Lås gärna in dina grejer i våra skåp men försök att spendera så lite som möjligt i omklädningsrummet, detta för att minska smittspridningen.

• Stanna hemma om du är sjuk

Om du känner dig sjuk eller har minsta symptom så ber vi dig vänligen att stanna hemma och inte besöka något av våra gym. Detsamma gäller även för all vår personal, vi försäkrar dig om att alla som just nu jobbar hos oss är fullt friska.

 

Last updated on January 8th at 18:40

English translation

Our actions against the Coronavirus

Here you will find the latest information about our actions against the Coronavirus. The site is constantly updated with new information.

Actions

We want you as a member to feel safe when you work out at our gym, therefore we have already put together some actions for this.

Limited number of members

In accordance with Folkhälsomyndigheten’s regulations, we limit the number of visitors in our gyms to be able to provide a personal space of 10 square meters per person.

This means that the size of the room determines how many members can stay at each gym at the same time. Information about the maximum number at each individual gym is clearly stated in the entrance. If the gym is crowded, visit one of our nearby gyms or come back later.

Extended staffing

For some time now we have been adjusting and optimizing our staffed hours at several of our gyms. At our larger and most visited gyms, we have extended our staffed hours so that our staff is on site during the periods of the day when we have most visitors. This in order to keep our gyms in the best possible condition to offer you a safe and secure experience.

Increased distance

We have adapted our gyms so that our members have the best opportunity to train at a good distance from each other. As an example, we have inactivated every other cardio machine to increase space between members and also restructured our equipment at several of our gyms.

More hand sanitizers and disinfectants

As of 1st of July, “Handhjälpen's” hand sanitizer is available for purchase in all our vending machines - for only SEK 39. We have also equipped all our gyms with spray bottles filled with disinfectant.

The spray bottles are available for use in several places in the gym - do not forget to use them both before and after training. Remember not to spray directly on the equipment/machine. Take a piece of paper, spray directly on the paper and then wipe thoroughly.

Clearer information about peak hours

As a member of Fitness24Seven, you have the opportunity to train whenever you want around the clock. If you feel uncomfortable being around people, it can be smart to train when we have fewer visitors.

Here you will find information about when our gyms have the least visitors.

Outdoor group training classes and online training

Your workout out does not always have to take place in our gyms. During these times, we have expanded our outdoor group training classes and introduced online training.

Improved and quality-assured cleaning routines

We are constantly working extra hard to make sure that our gyms are as clean and hygienic as possible. In addition to quality-assured cleaning, our regular staff also has the task of ensuring that the gym is fresh and clean - this is currently our staffs’ highest priority.

Limited number of participants in our group training classes

We have limited our group training classes to have no more than 20 participants at a time - the exact number may differ between sessions. We have also chosen to remove group training classes that require participants to share equipment with each other.

Keeping distance is important and we make sure that our members do not workout too close to each other during our group training classes to reduce the risk of infection. Exactly how many seats there are on each individual class depends on the size of the gym. More information regarding participants of a specific group training class can be found through our app.

Information about your own responsibility

It is important that you who train with us, think about the risk of infection and remember to clean machines with disinfectants both before and after use – and remember to wash your hands with soap as often as possible. Also try not to be too close to other members at the gym and do not share a water bottle with anyone else.

During these times it can also be smart to change at home, both before and after your workout. Please lock your belongings in our lockers but try to spend as little time as possible in the dressing room, to reduce the spread of infection.

If you feel sick or have the slightest symptoms, we kindly ask you to stay home and not visit any of our gyms. The same goes for all our staff, we assure you that everyone who is currently working with us is fully healthy.

👉 We would also like you to follow the general advice of the National Health Authority regarding sports and exercise.