COVID-19

Våra åtgärder mot Coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om våra åtgärder mot Coronaviruset. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Senast uppdaterad 30/6 2020 13:50

Folkhälsomyndigheten anser att fysiskt aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning ska fortsätta. Vi på Fitness24Seven har tagit fasta på dessa rekommendationer och håller därför våra gym öppna.

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med ett förtydligande kring försiktighetsåtgärder gällande att hålla avstånd. Vi kommer därmed ytterligare se över våra gym för att säkerställa tryggt avstånd mellan individer. Detta innebär att vi kan behöva flytta om bland våra maskiner ute på gymmen och i vissa fall även stänga av en del av våra konditionsmaskiner för att säkerställa avstånd.

Fitness24Sevens berörs inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som presenterades av Regeringen fredagen den 27 mars. Beslutet omfattar inte folksamling på allmän plats som exempelvis gym, resturang eller köpcentrum. Våra gym är därför öppna precis som tidigare.  

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och Regeringens information och uppdaterar direkt om läget skulle förändras.

Åtgärder

Självklart vill vi att du som medlem ska känna dig säker när du tränar hos oss så därför har vi redan börjat vidta åtgärder för det.

Eget ansvar

Det är viktigt att du som tränar hos oss, tänker på smittorisken och var noggrann med att torka maskiner och träningsutrustning med desinfektionsmedel för och efter användning samt tvättar händer med tvål så ofta som möjligt. Tänk också på att inte vara för nära andra medlemmar på gymmet och dela inte vattenflaska med någon annan.

I dessa tider kan det även vara smart att byta om hemma, både innan och efter träning. Lås gärna in dina grejer i våra skåp men försöka att spendera så lite som möjligt i omklädningsrummet, detta för att minska smittspridningen.


Om du känner dig sjuk eller har minsta symptom så ber vi dig vänligen att stanna hemma och inte besöka något av våra gym. Detsamma gäller även för all vår personal, vi försäkrar dig om att alla som just nu jobbar hos oss är fullt friska.

Extrainsatt städning

Vi har utökat städningen på våra gym och vår personal har även i uppgift att torka av maskiner och utrustning extra noga under denna period.

Begränsat med platser på gruppträningspassen

Onsdagen den 1 juli uppdaterades våra regler kring platser på våra gruppträningspass. Inga pass har mer är 20 deltagare åt gången men det exakta antalet kan skilja sig åt mellan passen. Avståndet är viktigt och vi är noga med att våra medlemmar inte tränar för nära varandra i våra salar, detta för att minska smittorisken. Exakt hur många platser som finns på varje enskilt pass beror på storleken på gruppträningssalen och informationen hittar du enklast i vår app.

👉 Vi ser gärna att du precis som vi också följer Folkhälsomyndighetens generella råd gällande idrott och träning.

English translation

Our actions against the Coronavirus

Here you will find the latest information about our actions against the Coronavirus. The site is constantly updated with new information.

Last updated 05/25 2020 11:00

The Public Health Authority believes that physical activity is good for public health and therefore believes that all sports and training should continue. We at Fitness24Seven follow these recommendations and therefore keep our gyms open.

On Wednesday, April 1, the Public Health Authority issued a clarification on precautionary measures regarding distance. We will therefore further review our gyms to ensure a safe distance between individuals. This means that we may need to move around our machines out in the gym and in some cases even switch off some of our fitness machines to ensure distance.

Fitness24Sevens is not affected by the ban on public gatherings with more than 50 people presented by the Government on Friday, March 27. The decision does not include public gatherings in public places such as a gym, restaurant, or shopping center. Our gyms are therefore open just like before.

We follow closely the information of the Public Health Authority and the Government and update immediately if the situation changes.

Actions

Of course, we want you as a member to feel safe when you work out at our gym, therefore we have already put together some actions for this.

Information about your own responsibility

It is important that you who train with us, think about the risk of infection and remember to clean machines with detergent both before and after use – and wash your hands with soap as often as possible. Also try not to be too close to other members at the gym and do not share a water bottle with anyone else.

During these times it can also be smart to change at home, both before and after your workout. Please lock your stuff in our lockers but try to spend as little as possible in the dressing room, to reduce the spread of infection.

If you feel sick or have the slightest symptoms, we kindly ask you to stay home and not visit any of our gyms. The same goes for all our staff, we assure you that everyone who is currently working with us is fully healthy.

Extra cleaning

We have now extended the cleaning at our gyms and our own staff will also clean our machines and equipment extra carefully during this period.

Limited spots on group training classes

On March 16 we also limited the seats on all our group training classes. No class will have more than 15 participants at a time, to reduce the risk of infection.

👉 We would also like you to follow the general advice of the National Health Authority regarding sports and exercise.