COVID-19

Våra åtgärder mot Coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om våra åtgärder mot Coronaviruset. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning ska fortsätta. Vi på Fitness24Seven har tagit fasta på dessa rekommendationer och håller därför våra gym öppna helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens regleringar.

Åtgärder

Självklart vill vi att du som medlem ska känna dig säker när du tränar hos oss, därför har vi vidtagit åtgärder för att skapa en säker gymupplevelse.

Förlängd bemanning

Sedan en tid tillbaka har vi på Fitness24Seven justera bemanningstiden på flera av våra gym. På våra större och mest besökta gym har vi förlängt våra bemanningstider så att vår personal är på plats de perioder på dygnet då vi har som mest besökare. Detta för att kunna hålla våra gym i bästa möjliga skick och för att kunna erbjuda dig en trygg och säker upplevelse.

Ökat avstånd

Vi har i största möjliga mån försökt att anpassa våra gym så att våra medlemmar har möjlighet att träna med ett gott avstånd till varandra. Vi har bland annat stängt av varannan cardiomaskin samt placerat om annan utrustning på ett flertal gym. 

Mer handsprit och desfiktionsmedel

Från och med den 1 juli finns Handhjälpens Alcogel att köpa i alla våra varuautomater, för endast 39 kronor. Vi har även utrustat alla våra gym med sprayflaskor fyllda med vatten och desinfektionsmedel.

Sprayflaskorna finns på flera ställen i gymmet och glöm inte att använda dem både före och efter träning. Kom ihåg att inte spraya direkt på utrustningen/maskinen. Ta en bit papper, spraya direkt på pappret och torka sedan av noggrant.

 

Tydligare information kring peak hours

Som medlem på Fitness24Seven har du möjlighet att träna när du vill på dygnet. Om du känner dig obekväm med att vistas bland för mycket människor kan det vara smart att träna när vi har mindre besökare.

Här hittar du information om när våra gym har minst besökare.

Utomhuspass och onlineträning

Träningen behöver inte alltid ske på plats på gymmet. I dessa tider har vi utökat våra utomhuspass och även infört onlineträning.

Förbättrade och kvalitetssäkrade städrutiner

Just nu jobbar vi extra hårt med att våra gym ska vara så rena och hygieniska som möjligt. Förutom kvalitetssäkrat städ har också vår ordinarie personal i uppgift att se till att gymmet är fräscht och rent – detta är just nu deras allra största fokus.

Begränsat med platser på gruppträningspassen

Inget av våra pass har mer är 20 deltagare åt gången men det exakta antalet kan skilja sig åt mellan passen. Vi har också valt att helt stänga av gruppträningspass som kräver att deltagarna delar utrusning med varandra.

Avståndet är viktigt och vi är noga med att våra medlemmar inte tränar för nära varandra i våra salar, detta för att minska smittorisken. Exakt hur många platser som finns på varje enskilt pass beror på storleken på gruppträningssalen och informationen hittar du enklast i vår app.

Eget ansvar

Det är viktigt att du som tränar hos oss tänker på smittorisken och är noggrann med att torka maskiner och träningsutrustning med desinfektionsmedel för och efter användning samt tvättar händer med tvål så ofta som möjligt. Tänk också på att inte vara för nära andra medlemmar på gymmet och dela inte vattenflaska med någon annan.

I dessa tider kan det även vara smart att byta om hemma, både innan och efter träning. Lås gärna in dina grejer i våra skåp men försöka att spendera så lite som möjligt i omklädningsrummet, detta för att minska smittspridningen.


Om du känner dig sjuk eller har minsta symptom så ber vi dig vänligen att stanna hemma och inte besöka något av våra gym. Detsamma gäller även för all vår personal, vi försäkrar dig om att alla som just nu jobbar hos oss är fullt friska.

👉 Vi ser gärna att du precis som vi också följer Folkhälsomyndighetens generella råd gällande idrott och träning.

English translation

Our actions against the Coronavirus

Here you will find the latest information about our actions against the Coronavirus. The site is constantly updated with new information.

The Public Health Authority believes that physical activity is good for public health and therefore believes that all sports and training should continue. We at Fitness24Seven follow these recommendations and therefore keep our gyms open.

Actions

We want you as a member to feel safe when you work out at our gym, therefore we have already put together some actions for this.

Extended staffing

For some time now we have been adjusting and optimizing our staffed hours at several of our gyms. At our larger and most visited gyms, we have extended our staffed hours so that our staff is on site during the periods of the day when we have most visitors. This in order to keep our gyms in the best possible condition to offer you a safe and secure experience.

Increased distance

We have adapted our gyms so that our members have the best opportunity to train at a good distance from each other. As an example, we have inactivated every other cardio machine to increase space between members and also restructured our equipment at several of our gyms.

More hand sanitizers and disinfectants

As of 1st of July, “Handhjälpen's” hand sanitizer is available for purchase in all our vending machines - for only SEK 39. We have also equipped all our gyms with spray bottles filled with water and disinfectant.

The spray bottles are available for use in several places in the gym - do not forget to use them both before and after training. Remember not to spray directly on the equipment/machine. Take a piece of paper, spray directly on the paper and then wipe thoroughly.

Clearer information about peak hours

As a member of Fitness24Seven, you have the opportunity to train whenever you want around the clock. If you feel uncomfortable being around people, it can be smart to train when we have fewer visitors.

Here you will find information about when our gyms have the least visitors.

Outdoor group training classes and online training

Your workout out does not always have to take place in our gyms. During these times, we have expanded our outdoor group training classes and introduced online training.

Improved and quality-assured cleaning routines

We are constantly working extra hard to make sure that our gyms are as clean and hygienic as possible. In addition to quality-assured cleaning, our regular staff also has the task of ensuring that the gym is fresh and clean - this is currently our staffs’ highest priority.

Limited number of participants in our group training classes

We have limited our group training classes to have no more than 20 participants at a time - the exact number may differ between sessions. We have also chosen to remove group training classes that require participants to share equipment with each other.

Keeping distance is important and we make sure that our members do not workout too close to each other during our group training classes to reduce the risk of infection. Exactly how many seats there are on each individual class depends on the size of the gym. More information regarding participants of a specific group training class can be found through our app.

Information about your own responsibility

It is important that you who train with us, think about the risk of infection and remember to clean machines with disinfectants both before and after use – and remember to wash your hands with soap as often as possible. Also try not to be too close to other members at the gym and do not share a water bottle with anyone else.

During these times it can also be smart to change at home, both before and after your workout. Please lock your belongings in our lockers but try to spend as little time as possible in the dressing room, to reduce the spread of infection.

If you feel sick or have the slightest symptoms, we kindly ask you to stay home and not visit any of our gyms. The same goes for all our staff, we assure you that everyone who is currently working with us is fully healthy.

👉 We would also like you to follow the general advice of the National Health Authority regarding sports and exercise.