Medlemskap

Olycksfallsförsäkring

Ett extra skydd för dig och din träning.

Kostnad

Försäkringen kan betalas i förskott för 12 månader och kostar då 189 kr eller så kan den tecknas via autogirobetalning och kostar då 16 kr/mån. Betalmetod bestäms efter det sätt du som medlem betalar din träningsavgift.

Avtal

Detta avtal om olycksfallsförsäkring (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan Fitness24Seven AB, org.nr 556635-4626 (”F24S”) och ovan angiven medlem (”Medlemmen”).

Genom detta Avtal ansluter sig Medlemmen till F24S gruppolycksfallsförsäkring (”Försäkringen”). Försäkringen innebär att Medlemmen är försäkrad, i enlighet med vid var tidpunkt gällande försäkringsvillkor (bifogas), vilka Medlemmen godkänner genom undertecknande av Avtalet.  

Uppsägning av Försäkringen

Försäkringen sägs upp samtidigt som Medlemmens medlemskap sägs upp och med samma uppsägningstid, så länge Medlemmen inte önskar säga upp Försäkringen till ett tidigare datum.

Uppsägning av Försäkringen kan göras via Mina Sidor på se.fitness24seven.com, i respektive anläggnings reception, via e-post till info@f24s.com eller per post till F24S kundtjänst, Stora Södergatan 17, 222 23 Lund.

Om du har ingått Avtalet på distans, t ex via F24S:s hemsida, har du rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar (”ångerrätt”) från att avtalet ingicks. Meddela gärna F24S skriftligen till epost info@F24S.com om du vill nyttja din ångerrätt. F24S:s ångerblankett kan även användas, vilken återfinns här.

Betalning av Försäkringen

Medlemmen är personligt betalningsansvarig för Avtalet gentemot F24S. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av Avtalet angivits som ansvarig för betalningen.

Betalmetod bestäms efter det sätt Medlemmen betalar sin medlemsavgift.

Vid tecknande av månadsbetalning av premien med betalning via Autogiro sker betalning av premien månadsvis i förskott på förfallodagen som inträffar den 1:a dagen i varje kalendermånad. Om den 1:a är en helgdag sker dragning från kontot påföljande bankdag.

Vid tecknande Försäkringen via F24S hemsida (se.fitness24seven.com) med månadsbetalning av premien via Autogiro åtar sig Medlemmen att i omedelbar anslutning till tecknandet anmäla medgivande för Autogiro via sin internetbank med F24S som betalningsmottagare. Information om hur det görs finns på F24S hemsida.

Har Medlemmen inte pengar på sitt konto på förfallodagen, eller inte har anmält medgivande för autogiro via sin internetbank (vid onlineköp) skickas påminnelsebrev ut, vilket innebär att påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen kommer att utgå.


👉🏼 Ta del av förköpsinformation (PDF)

👉🏼 Ta del av förköpsvillkoren (PDF)