Anmälan för medgivande av autogiro

Instruktioner för hur du kommer igång och betalar för ditt månadsabonnemang.

Medgivande för autogiro

Det avtal du tecknat med oss kräver att medgivande för autogiro anmäls via din internetbank. Anmälan ska göras så fort som möjligt efter att ett godkänt köp på vår hemsida gått igenom (när du fått ett kvitto). I princip alla Sveriges stora banker har tjänsten via sin internetbank. Om just din bank inte har denna tjänst så ska clearingnummer och kontonummer medtagas till gymmet och vår personal som då lägger in dem manuellt i systemet.

 • Man har ej lämnat medgivande för autogiro i samband med att man betalade med sitt kort i vår webbshop.
 • Man kan ej anmäla medgivande för autogiro via internetbanken med en annan betalare. Om en annan person ska betala för månadsavgiften via autogiro så ska det anmälas på plats på gymmet.

Steg för steg-guide

Samtliga banker som tillhandahåller denna tjänst har liknande tillvägagångssätt (med undantag för mindre skillnader i processen).

 1. Logga in på din internetbank med dosa/koder.
 2. Välj Betala och Överföra (varierar från bank till bank).
 3. Välj Autogiro.
 4. Välj Anmälan.
 5. Välj bransch Motion och Hälsa (namnet på kategorin varierar från bank till bank).
 6. Skriv in Betalningsmottagare "Fitness24seven" eller "FITNESS24SEVEN". Klicka på sök. Information om företaget kommer upp.
 7. Ange Betalarnummer = ditt personnummer (12 siffror) som börjar på 19 eller 20.
 8. Välj Belastningskonto, det konto som du vill att månadsdragningen ska debiteras ifrån (måste vara ditt eget privata konto).
 9. Läs de Allmänna villkoren för Autogiro och godkänn dem genom att klicka i rutan bredvid.
 10. Tryck på OK.
 11. Signera din anmälan enligt de bestämmelser som gäller just din internetbank, t.ex. med engångskoder från e-kod, digipass eller liknande.

Kontrollera alltid någon vecka efter anmälan att ditt medgivande har godkänts. Det kan du se på din internetbank. Det går även bra att kontakta oss för att få info om vi har fått in ett godkänt medgivande för dig. Vi uppmanar alla våra medlemmar att hålla koll på sina autogirodragningar varje månad.

Om inget medgivande för autogiro anmäls

Om medgivande för autogiro ej anmäls via internetbanken eller kontouppgifter ej lämnas på gymmet kommer vi inte kunna debitera dina månadsavgifter. Skuld med efterföljande avgifter kommer att skapas och dessa avgifter kommer att krävas av medlem.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.