Avtal mellan Fitness24Seven AB och medlem

Gäller från och med den 24 juni 2024

Detta medlemsavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan Fitness24Seven AB, org.nr 556635-4626 (”F24S”) och ovan angiven medlem (”Medlemmen”). För Avtalet gäller vid var tidpunkt gällande medlemsvillkor, vilka Medlemmen accepterar och i sin helhet godkänner genom undertecknande av Avtalet.

1. Bli medlem hos F24S

1.1. Medlemskapet hos F24S är personligt och minimiåldern för att ingå avtal om medlemskap samt avtal om tilläggstjänster, såsom personlig träning, är 18 år.

1.2. Medlemskapet ger Medlemmen rätten att nyttja samtliga F24S anläggningar i Sverige och övriga länder där F24S bedriver gymverksamhet. Vid nyttjande av anläggning utanför Sverige ska Medlemmen följa lokala villkor och anvisningar.

1.3. F24S förbehåller sig rätten att neka medlemskap för en person som;

i) har en skuld till F24S eller något av dess koncernbolag, eller
ii) har agerat i strid med F24S:s medlemsvillkor i samband med tidigare medlemskap hos F24S.

2. Medlemsformer

F24S erbjuder nedan medlemskap.

2.1. Ordinarie – Ordinarie medlemskap som ger Medlemmen tillgång till F24S:s samtliga anläggningar dygnet runt.

2.2. Pensionär – Pensionärsmedlemskap som ger Medlemmen tillgång till F24S:s samtliga anläggningar dygnet runt. För att teckna pensionärsmedlemskap ska Medlemmen antingen visa upp ID-kort där det framgår att Medlemmen är 65 år eller äldre alternativt ett giltigt intyg från Försäkringskassan där det framgår att Medlemmen har rätt till sjukersättning på heltid. Ett Pensionärsmedlemskap justeras inte retroaktivt.

2.3. Student – Studentmedlemskap som ger Medlemmen tillgång till F24S:s samtliga anläggningar dygnet runt. För att teckna studentmedlemskap ska Medlemmen visa upp av F24S vid var tid accepterat och giltigt studentkort (information om vilka studentkort som är accepterade finns på F24S hemsida samt i receptionen på F24 anläggningar).

2.3.1. Vid tecknande av studentmedlemskap som betalas via autogiro löper medlemskapet till och med sista giltighetsdag för Medlemmens studentkort, därefter går medlemskapet över till ordinarie medlemskap. Studentmedlemskap förlängs genom att Medlemmen visar upp nytt studentkort. Uppvisas det nya studentkortet efter att studentmedlemskapet redan övergått till ordinarie medlemskap och/eller efter att autogirobetalning (vilket sker i förskott) för ordinarie medlemskap redan har skett justeras medlemskapet och medlemspris avseende ännu inte debiterade månader, men inte retroaktivt.

2.3.2. Vid tecknande av studentmedlemskap som betalas i förskott för ett bestämt antal månader måste Medlemmen vid köptillfället visa upp ett studentkort som är giltigt för hela tidsperioden som det förbetalda medlemskapet avser.

2.4. Dagtid – Dagmedlemskap som ger Medlemmen tillgång till F24S:s samtliga anläggningar måndag till fredag mellan kl. 08.00 – 15.00.

2.5. Nattid – Nattmedlemskap som ger Medlemmen tillgång till F24S:s samtliga anläggningar alla dagar mellan kl. 22.00 – 05.00.

2.6. Tillgång – Tillgångsmedlemskap ger Medlemmen, dygnet runt, tillgång till samtliga F24S anläggningar som är anpassade för personer med funktionsnedsatthet och kan tecknas av Medlemmar som är i behov av sådan anpassning för att kunna träna på anläggningarna.

2.7. I samtliga medlemskap har Medlemmen rätt att boka gruppträningsklasser som hålls inom den tidsram som Medlemmen, enligt vald medlemsform, har tillgång till anläggningen.

2.8. Dagtid- och nattidmedlem kan med sitt medlemskort alltid komma ut ur anläggningen, även om tidpunkten för utpassering är utanför den tidsram som Medlemmen enligt sitt medlemskap har tillgång till anläggningen.

3. Medlemskap och in- och utpassering

3.1. I samband med att medlemskapet tecknas, tilldelas Medlemmen ett digitalt medlemskort hos F24S via F24S mobila applikation.

3.2. Medlemmen erhåller det digitala medlemskortet genom att ladda ner F24S mobila applikation och därefter logga in med sin e-postadress och lösenord.

3.3. Det digitala medlemskortet utgör Medlemmens personliga egendom och får inte överlåtas eller lånas ut till annan.

3.4. Inpassering till F24S anläggningar sker genom att Medlemmen använder F24S mobila applikation för att skanna inpasseringskoden vid anläggningens entré. Utpassering sker på samma sätt genom att skanna utpasseringskoden vid utgången.

3.5. Medlemmen är skyldig att alltid medföra sitt digitala medlemskort under vistelse i anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt förekommer.

3.6. Vid förlust av tillgången till F24S mobila applikation, eller om applikationen inte fungerar korrekt, ska Medlemmen omgående anmäla detta till F24S kundtjänst för hjälp med återställning eller annan åtgärd.

4. Kontaktinformation

4.1. Medlemmen är skyldig att upplysa F24S vid ändringar av kontakt- och betalningsuppgifter (däribland namn, e-postadress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter). Eventuell brevkontakt sker till Medlemmens folkbokföringsadress.

5. Betalning och löptid för medlemskap

5.1. Medlemmen är personligt betalningsansvarig för Avtalet gentemot F24S. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av Avtalet angivits som ansvarig för betalningen.

5.2. I samband med tecknandet av ett nytt medlemskap betalar Medlemmen en startavgift i enlighet med vid var tid gällande prislista.

5.3. Fast löptid

5.3.1. Vid tecknande av ett medlemskap som är giltigt under en fast löptid, betalas medlemsavgiften i förskott och i sin helhet i samband med tecknandet av Avtalet.

5.3.2. Förbetalda medlemskap med fast löptid kräver giltigt ID-kort eftersom medlemskapet är personligt.

5.3.3. Medlemskap med fast löptid löper automatiskt ut efter en viss förutbestämd tid, beroende av vilken löptid som Medlemmen har valt. För att därefter fortsätta som medlem hos F24S måste Medlemmen aktivt förnya sitt medlemskap.

5.4. Autogiro

5.4.1. För betalning via Autogiro ansvarar medlemmen för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter.

5.4.2. I samband med att Medlemmen tecknar ett månadsabonnemang med Autogiro betalar Medlemmen för resterande period av den aktuella månaden. Tecknas medlemskapet efter den 15:e i månaden betalar Medlemmen även för hela den kommande månaden i samband med att abonnemanget tecknas.

5.4.3. Vid tecknande av månadsabonnemang med betalning via Autogiro sker betalning av medlemsavgiften månadsvis i förskott på förfallodagen som inträffar från den 25:e till den 29:e dagen i varje kalendermånad. Om förfallodagen är en helgdag sker dragning från kontot påföljande bankdag.

5.4.4. Vid tecknande av medlemskap med månadsbetalning via autogiro på F24s hemsida (se.fitness24seven.com) åtar sig Medlemmen att i omedelbar anslutning till tecknandet anmäla medgivande för Autogiro via sin internetbank med F24S som betalningsmottagare. Information om hur det görs finns på F24S hemsida.

5.4.5. Har Medlemmen inte pengar på sitt konto på förfallodagen, eller inte har anmält medgivande för autogiro via sin internetbank (vid onlineköp) skickas påminnelsebrev ut, vilket innebär påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5.5. Kortbetalning

5.5.1. Vid tecknande av månadsabonnemang med betalning via återkommande kortbetalning sker betalningen av medlemsavgiften månadsvis i förskott på förfallodagen som inträffar från den 25:e till den 29:e dagen i varje kalendermånad. Om förfallodagen är en helgdag sker dragning från kontot påföljande bankdag.

5.5.2. Medlemmen ansvarar för att under Avtalets löptid ha betalkortet aktiverat för återkommande transaktioner och att säkerställa att betalkortet kan belastas med det belopp som motsvarar den återkommande medlemsavgiften.

5.5.3. Har Medlemmen inte pengar på sitt betalkort på förfallodagen skickas påminnelsebrev ut, vilket innebär påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5.6. Det är inte möjligt att byta betalmetod vid löpande månadsabonnemang (t.ex. från autogiro till återkommande kortbetalning).

5.7. Om medlemsavgiften inte betalas på grund av otillräckliga medel, ej godkänt autogiro- eller kortmedgivande, eller av annan orsak, förbehåller sig F24S rätten att stänga av Medlemmen från F24S anläggningar och övriga tjänster tills betalning har erlagts. F24S förbehåller sig därtill rätten att kontakta valt inkassobolag för att få hjälp med att få skulden betald. När full betalning erlagts, inklusive eventuell dröjsmålsränta och påminnelse- och inkassokostnader, kommer Medlemmen återfå tillgång till F24S anläggningar. Sådan avstängning medför dock inte att träningstid fryses utan tiden för kortet löper och förbrukas.

6. Kampanjer

6.1. Löpande ordinarie medlemskap (Autogiro) tecknat vid kampanj (Kampanjmedlemskap) ändras automatiskt efter avslutad kampanjperiod till löpande ordinarie medlemskap (Autogiro) alternativt till löpande pensionärs- eller studentmedlemskap (Autogiro) om villkoren är uppfyllda vid tiden för tecknandet av Kampanjmedlemskapet.

6.2. Personer som har varit medlem hos F24S under de senaste 12 månaderna har inte rätt att ta del av de erbjudanden/kampanjer som F24S från tid till annan erbjuder nya kunder.

7. Tjänster riktade till enbart kvinnliga medlemmar

7.1. På vissa av F24S anläggningar erbjuds vissa riktade tjänster till enbart kvinnliga medlemmar med syfte att erbjuda kvinnliga medlemmar en extra säker och trygg plats att träna på. Exempel på sådana riktade tjänster är tjejgym och tjejpass, vilket innebär att enbart kvinnliga medlemmar får tillgång till gymmet och gruppasset.

7.2. Information om vilka tjänster som vid var tid erbjuds endast kvinnliga medlemmar finns på F24S hemsida och i receptionen på respektive F24S anläggning.

8. Medlemmens personliga sidor (Mina Sidor)

8.1. I medlemskapet erhåller Medlemmen möjligheten att logga in på sin egen sida (Mina Sidor) via F24S webbplats och/eller via F24S applikation, för att se statistik avseende träning samt för att administrera sina aktiviteter och medlemskap.

8.2. F24S driftar och underhåller F24S webbplats och applikation och gör sitt yttersta för att dessa ska vara tillgängliga utan avbrott. F24S garanterar dock inte att Medlemmens Mina Sidor alltid är tillgänglig och vid avbrott i tjänstens tillgänglighet har Medlemmen möjlighet att kontakta F24S Kundtjänst. Mer information finns på se.fitness24seven.com

8.3. Separata användningsvillkor för F24S applikationer gäller och godkänns när Medlemmen loggar in första gången.

9. Lojalitetsprogram

9.1. F24S erbjuder Medlemmar ett lojalitetsprogram i två nivåer, vilka är Gold Card Member och Black Card member.

9.2. För att nå den första nivån, Gold Card Member, krävs tre (3) års medlemskap. För att nå den andra nivån, Black Card Member, krävs sju (7) års medlemskap. Medlemmen får endast ha haft max sju (7) dagars uppehåll mellan Medlemmens olika medlemskap för att medlemskapstiden ska räknas ihop.

10. Avtalets löptid och uppsägning

10.1. Avtalet börjar gälla den dagen då Avtalet signeras av Medlemmen, antingen via F24S hemsida eller i receptionen på någon av F24S anläggningar.

10.2. Avtal med återkommande månatlig betalning via Autogiro eller kortbetalning gäller tills vidare. Sådant avtal kan löpande sägas upp av Medlemmen och upphör då att gälla vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från uppsägningen, räknat från dagen då F24S mottog uppsägningen.

10.3. Medlemskap som har förskottsbetalats har fast löptid och avslutas automatiskt när avtalstiden löper ut. Medlemskap med fast löptid kan inte sägas upp i förtid.

10.4. Uppsägning kan göras via Mina Sidor på se.fitness24seven.com, i respektive anläggnings reception, via e-post till info@f24s.com eller per post till F24S kundtjänst, Stora Södergatan 17, 222 23 Lund. Medlemmen ansvarar för att vid behov kunna visa upp kvittens av uppsägning.

11. Förändringar av ett pågående medlemskap

11.1. Medlemmen kan tillfälligt frysa Avtalet upp till en period om tolv (12) månader per tillfälle mot en administrativ avgift, alternativt utan avgift vid uppvisande av intyg vid långtidssjukskrivning eller graviditet. När frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemskapet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Uppsägning av medlemskap kan inte göras under frysningsperioden. När frysningsperioden löpt ut kan medlemskapet sägas upp till upphörande vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från Medlemmens uppsägning. Medlemmen ansvarar för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av frysningen av Avtalet.

11.2. Medlemmen har rätt att överlåta sitt medlemskap med fast löptid. Övertagande person kan i sin tur inte överlåta det vidare. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift enligt vid var tid gällande prislista. Övertagande medlem ska betala en administrativ avgift enligt vid var tid gällande prislista samt acceptera Medlemsvillkoren, innan F24S registrerar övertagande person som ny medlem. Löpande månadsabonnemang, öppnings- och kampanjerbjudanden kan inte överlåtas.

11.3. Medlemmen har rätt att när som helst under Avtalets löptid uppgradera sitt befintliga medlemskap. Medlemmen ska i dessa fall, med hänsyn tagen till när i månaden uppgradering av medlemskapet sker, betala för den prisskillnad som föreligger mellan Medlemmens befintliga medlemskap och det uppgraderade medlemskapet. Efter uppgradering betalar Medlemmen gällande pris för det uppgraderade medlemskapet.

11.4. Medlemmen har rätt att med en uppsägningstid om två (2) månader ändra sitt befintliga, löpande, medlemskap till ett löpande medlemskap med lägre pris per månad. Det nya medlemskapet börjar gälla från och med det kalendermånadsskifte som inträffar två (2) månader efter mottagandet av Medlemmens begäran av att byta till ett medlemskap med lägre pris per månad. Därefter betalar Medlemmen gällande pris för det nya medlemskapet men behöver inte betala ny startavgift.

12. Gäst

12.1. Medlemmen kan medta max en (1) gäst per år och endast under tid då anläggningens reception är öppen.

12.2. Medlemmar som är med i F24S:s lojalitetsprogram kan ha rätt att medta fler antal gäster per år.

13. Ångerrätt

13.1. Har Medlemmen ingått Avtalet på distans, t ex via F24S:s hemsida, har Medlemmen rätt att enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) frånträda avtalet inom 14 dagar (”Ångerrätt”) från att Avtalet ingicks. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter att Medlemmen tecknat medlemskapet, även om Medlemmen inte börjat utnyttja medlemskapet. Vid nyttjande av Ångerrätten kommer F24S att betala tillbaka den av Medlemmen redan betald medlemsavgift.

13.2. Vid nyttjande av Ångerrätten ska Medlemmen skriftligen meddela F24S. F24S:s ångerblankett kan även användas, vilken återfinns här.

13.3. Så snart F24S har mottagit information om att Medlemmen önskar nyttja sin Ångerrätt skickar F24S en bekräftelse att Avtalet upphör och att eventuellt betalt belopp återbetalas.

13.4. Genom ingåendet av Avtalet samtycker Medlemmen till att Ångerrätten inte gäller om tjänsten (dvs nyttjande av någon av F24S anläggningar eller gruppass lett av F24S personal även utanför F24S anläggningar eller annan av F24S erbjudna tjänster under medlemskapet) har börjat nyttjas under de inledande 14 dagarna.

14. Trivselregler

14.1. F24S värnar om alla människors lika värde. Medlemmar ska uppträda mot andra så som de själva vill bli bemötta. F24S accepterar inte handlingar eller kommentarer som kan upplevas som störande, kränkande eller nedsättande mot andra medlemmar, boenden eller personal i fastigheterna där F24S anläggningar är belägna (eller andra personer som uppehåller sig i eller i närheten av F24S lokaler på uppdrag av F24S, såsom leverantörer).

14.2. Träning tillåts endast i rena träningskläder (ej i jeans, arbetskläder eller andra kläder inte anpassade för träning) och med rena inomhusskor (ej barfota). Det är inte tillåtet att träna i bar överkropp.

14.3. All utrustning och träningsredskap ska användas enligt instruktion (både skriftliga och muntliga av F24S:s personal). Lägg tillbaka redskap/vikter efter dig och torka alltid av din konditionsmaskin eller träningsredskap.

14.4. Magnesium/Talk är endast tillåtet i flytande form.

14.5. Medlemmen ska boka, omboka eller avboka gruppass enligt vid var tid gällande bokningsregler och komma i tid till träningspasset. Om Medlemmen missar tre (3) gånger att om- eller avboka inbokat gruppass i enlighet med vid var tid gällande bokningsregler kommer F24S blockera Medlemmen från att boka nya gruppass under 30 dagar.

14.6. F24S lokaler får endast användas för det ändamål lokalerna är avsedda för. Det är inte tillåtet att sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalen om inte träning sker.

14.7. Medlemmen får fota och filma sig själv och sin träning, men det är förbjudet att fota eller filma andra medlemmar utan deras tillåtelse. Med hänsyn till andra medlemmars integritet tillåter vi inte filmning under gruppträningspass.

14.8. Det åligger Medlemmen att följa de särskilda regler och anvisningar som kan förekomma på respektive anläggning (både skriftliga och muntliga av F24S:s personal).

14.9. Medlemmen ska visa hänsyn mot boende i de fastigheter som F24S anläggningar ligger i både under träningen och vid in- och utpassering till/från anläggningen, bland annat genom att hålla normal samtalston och att inte släppa vikter eller annan utrustning på golvet. Inte heller viktmagasin får släppas utan Medlemmen ska följa med i rörelsen hela vägen om redskap med viktmagasin används.

14.10. Medlemmen får aldrig släppa in eller ut någon annan än sig själv i/från F24S anläggningar. Överträdelse leder till omedelbar avstängning.

14.11. Skåpen i omklädningsrummen på F24S anläggningar får användas av Medlemmen i samband med träning men ska tömmas och låsas upp när Medlemmen lämnar anläggningen.

14.12. F24S ansvarar inte för Medlemmens eller eventuell medföljande gästs värdesaker, och rekommenderar att värdesaker låses in i skåp i omklädningsrummen. F24S förbehåller sig rätten att bryta upp skåp (inklusive klippa upp låset) i omklädningsrummen som F24S misstänker kan innehålla olagliga preparat såsom droger eller doping eller stöldgods. F24S förbehåller sig även rätten att bryta upp skåp (inklusive klippa upp låset) som under en längre tid har varit låsta och som inte har öppnats även efter att skriftlig lapp har hängts upp på skåpet med information om att skåpet kommer att brytas upp (alternativt klippa upp låset) om det inte öppnas och töms inom en viss tidsbestämt period.

14.13. Vid problem eller akuta situationer ska Medlemmen genast ringa jouren. Telefonnummer till jouren finns på digitala skärmar samt i receptionen hos respektive anläggning.

14.14. Stölder, misshandel, hot, trakasserier eller liknande olagligt agerande accepteras inte. All misstanke om att Medlemmen har gjort sig skyldig till sådant agerande mot annan medlem, boende eller besökande i fastigheten som F24S anläggningar ligger i eller F24S:s personal (eller andra personer som uppehåller sig i eller i närheten av F24S lokaler på uppdrag av F24S, såsom leverantörer) polisanmäles.

14.15. Elsparkcyklar eller andra transportmedel får ej förvaras inne i lokalerna.

14.16. Det är inte tillåtet att använda eller hantera dopingklassade preparat, eller andra enligt lag förbjudna preparat såsom droger, på någon av F24S anläggningar eller i eller utanför fastigheterna där F24S anläggningar finns. Vid misstanke om att Medlemmen använder eller hanterar nämnda förbjudna preparat kommer polisanmälan att göras.

14.17. På samtliga F24S anläggningar kan oannonserade dopingkontroller förekomma.

All misstanke om att Medlem har gjort sig skyldig till skadegörelse av byggnad eller sak som tillhör F24S, F24S:s personal (eller andra personer som uppehåller sig i eller i närheten av F24S lokaler på uppdrag av F24S, såsom leverantörer) eller annan medlem polisanmäles.

15. Konkurrerande verksamhet

15.1. Medlemmen får inte bedriva konkurrerande eller egen verksamhet i eller i anslutning till F24S anläggningar (t.ex. genom att erbjuda tjänster som personlig tränare, gruppträningsinstruktör eller sälja träningsrelaterad utrustning).

16. Kameraövervakning och kontroller

16.1. Av säkerhetsskäl är både ingångar och lokaler tillhörande samtliga F24S anläggningar kameraövervakade dygnet runt.

16.2. Väktare och F24S personal utför då och då medlemskontroller, därför är det viktigt att Medlemmen alltid har sitt medlemskort med sig i lokalen.

17. Ansvarsbegränsning

17.1. Medlemmen ansvarar personligen för sin träning och att dennes hälsotillstånd är sådant att Medlemmen utan risk kan använda den träningsutrustning samt delta i de gruppass och dylika aktiviteter som erbjuds av F24S på anläggningarna.

17.2. F24S ansvarar inte för personskada, egendomsskada och/eller ekonomisk förlust som Medlemmen ådragit sig i samband med Medlemmens nyttjande av F24S anläggningar (inklusive träningsutrustning) eller andra träningstjänster som F24S erbjuder, såvida inte skadan är orsakad uppsåtligen eller av grov vårdslöshet av F24S.

18. Reparation och underhåll

18.1. Från tid till annan genomför F24S renoveringar av anläggningar, samt reparationer, underhåll och utbyte av utrustning vilket kan leda till tillfälligt avvikande öppettider. F24S ska informera Medlemmen genom anslag på anläggningen eller utskick via e-post om åtgärderna kan innebära en nackdel för Medlemmen.

18.2. Eftersom medlemskapet ger Medlemmen möjlighet att nyttja samtliga F24S anläggningar, har Medlemmen normalt sett inte rätt att häva Avtalet eller kräva nedsättning av medlemsavgift med anledning av de störningar som kan uppkomma i samband med renoveringar, reparationer, underhåll eller utbyte av utrustning.

19. Ändring av utbud

19.1. Eftersom medlemskapet ger Medlemmen möjlighet att nyttja samtliga F24S anläggningar, har inte Medlemmen normalt sett rätt att häva Avtalet eller kräva nedsättning av medlemsavgift med anledning av förändringar i F24S utbud.

19.2. F24S ansvarar inte i något fall för att F24S utbud till Medlemmen minskas eller begränsas till följd av händelser som ligger utanför F24S kontroll och som inte rimligen hade kunnat motverkas eller förutses av F24S (inkluderat, men inte begränsat till pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighetsbeslut eller föreskrift, eller terrorism).

20. Personuppgifter

20.1. F24S kommer att behandla Medlemmens personuppgifter i enlighet med F24S vid var tid gällande integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning. Större förändringar i sådan policy kommer att informeras Medlemmen.

20.2. I samband med Avtalets undertecknande bekräftar Medlemmen att denne har tagit del av F24S integritetspolicy som återfinns här.

21. Ändringar

21.1. F24S har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, andra avgifter och Medlemsvillkoren.

21.2. Vid ändring av medlemsavgifter eller medlemsvillkor som innebär en väsentlig nackdel för Medlemmen, ska Medlemmen meddelas via e-post eller SMS minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

21.3. Medlem med löpande månadsabonnemang som säger upp Avtalet på grund av avgiftsändring enligt villkor 21.1. är skyddad mot eventuell ökning av medlemsavgiften under uppsägningstiden. Avtalet/medlemskapet kan sägas upp i enlighet med Medlemsvillkoren.

21.4. Förskottsbetalat medlemskap kan normal sett inte sägas upp på grund av villkorsändring enligt Medlemsvillkoren.

22. Avtalsbrott

22.1. F24S har rätt att begränsa de tider Medlemmen får vistas på F24S anläggningar eller Medlemmens användning i övrigt av anläggningarna om Medlemmen har agerat i strid med Avtalet. F24S har därtill rätt att under viss tid stänga av Medlemmen helt från F24S samtliga anläggningar alternativt säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Medlemmen har agerat i strid med Avtalet och F24S bedömer att det föreligger behov av avstängning eller uppsägning.

22.2. Så snart F24S får information om att Medlemmen kan ha agerat på sätt som kan föranleda begränsad användning av F24S anläggningar, tidsbestämd avstängning och/eller uppsägning av Avtalet kommer F24S att gå igenom Medlemmens agerande. Detta för att bedöma om det finns grund för begränsad användning av F24S anläggningar, avstängning eller avtalsuppsägning.

22.3. Stänger F24S av Medlemmen under viss tid löper berörd Medlems avtalstid enligt Avtalet på under tiden som Medlemmen är avstängd.

22.4. Säger F24S upp medlemskapet i enlighet med villkor 22.1 ska Medlemmens betalningsskyldighet kvarstå för berörd Medlems avtalstid enligt Avtalet och eventuella (vid månadsabonnemang) kommande och ännu obetalda medlemsavgifter förfaller till omedelbar betalning.

22.5. För det fall en Medlems agerande i strid med Avtalet leder till skada för F24S, har F24S rätt att utkräva ersättning från Medlemmen motsvarande den skada F24S lidit, oberoende av om F24S (eller andra personer som uppehåller sig i eller i närheten av F24S lokaler på uppdrag av F24S, såsom leverantörer, hantverkare och lokalvårdare) har lidit personskada, egendomsskada och/eller ekonomisk förlust.

23. Vid eventuell tvist mellan parterna

23.1. Om Medlemmen anser att den tjänst som denne har köpt av F24S enligt Avtalet är felaktig önskar F24S bli kontaktad för att försöka nå en lösning mellan Medlemmen och F24S.

23.2. I det fall Medlemmen anser att tjänsten denne har köpt är felaktig men F24S inte håller med har parterna en tvist. För att få denna tvist prövad kan Medlemmen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. F24S medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

23.3. Parterna har även möjlighet att vända sig till svensk allmän domstol vid uppkommen tvist på grund av Avtalet som parterna inte har lyckats lösa själva. Tvist inför domstol med anledning av Avtalet ska avgöras enligt svensk lag.