MEDLEMSVILLKOR HOS FITNESS24SEVEN

Gäller från och med den 27 december 2022

Nedanstående Medlemsvillkor gäller för avtalet (”Avtalet”) mellan Fitness 24Seven AB, org.nr 556635-4626 (”F24S”) och den person (”Medlemmen”) avseende de tjänster F24S erbjuder till sina Medlemmar. Utöver dessa Medlemsvillkor tillämpar F24S vid varje tillfälle gällande Särskilda Bestämmelser, Trivselregler samt villkor för tjänster och erbjudanden, som finns tillgängliga på vår hemsida (se.fitness24seven.com/avtal).

1 Medlemskap

Medlemskapet hos F24S är personligt och minimiåldern för att ingå ett Avtal är 18 år.

Medlemskapet ger dig tillgång att nyttja F24S anläggningar i Sverige, samt Fitness24Sevens anläggningar i övriga länder där F24S direkt eller genom koncernbolag bedriver gymverksamhet - f.n. Norge, Finland, Thailand och Colombia. Observera att lokala avvikelser från Trivselregler och bemannade öppettider kan förekomma i de olika länderna.

F24S ska tillhandahålla sina tjänster (inkluderat, men inte begränsat till tillgång till F24S gym) till Medlemmen i enlighet med Avtalet.

F24S förbehåller sig rätten att neka medlemskap för personer som

i) har en skuld till F24S eller något av dess koncernbolag.
ii) agerat i strid med F24S Medlemsvillkor, Trivselregler (p. 7) eller Särskilda Bestämmelser (p. 19) i samband med tidigare medlemskap hos F24S, eller
iii) blivit permanent avstängda från F24S anläggningar.

I samband med att medlemskapet beviljas, tilldelas Medlemmen ett medlemskort hos F24S. Kortet utgör Medlemmens personliga egendom. Kortet får endast disponeras av Medlemmen själv och får inte överlåtas eller lånas ut. När medlemskapet avslutas bör medlemskortet förstöras utan onödigt dröjsmål.

1.1 Medlemsformer

F24S erbjuder fem (5) olika medlemsformer.
• Ordinarie – tillgång till alla anläggningar dygnet runt.
• Pensionär – pensionär (se p. 3.5) med samma tillgång till anläggningarna som ordinariemedlem.
• Student – student (se p. 3.5) med samma tillgång till anläggningarna som ordinariemedlem.
• Dagtid – tillgång till alla anläggningar måndag till fredag mellan kl. 08.00 – 15.00.
• Nattid – tillgång till alla anläggningar alla dagar mellan kl. 22.00 – 05.00.

I samtliga medlemsformer har Medlemmen rätt att boka gruppträningsklasser som hålls inom den tidsram som Medlemmen har tillgång till anläggningen.

Dagtid- och nattidmedlem kan med sitt medlemskort alltid komma ut ur anläggningen. Det gäller även om tidpunkten för utpassering inte är inom den tidsram som Medlemmen enligt sin medlemsform har tillgång till anläggningen.

Tecknas ett medlemskap för att ta sig in via F24S entréer med anpassning för funktionsnedsatthet gäller inträde på de anläggningar som har sådana entréer. Sådant medlemskap ger tillgång till dessa anläggningar dygnet runt.

2 Medlemskort och kontaktinformation

Vid besök på F24S anläggningar ska Medlemmen vid varje tillfälle registrera sig genom att dra sitt medlemskort vid receptionen. Medlemmen är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelse i anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt förekommer. Vid förlust av medlemskort eller om det skadas så att det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen eller till F24S kundservice, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en avgift som framgår av F24S vid varje tillfälle gällande prislista (f.n. 99 kr).

Medlemmen är därutöver skyldig att upplysa F24S vid ändringar av kontakt- och betalningsuppgifter (däribland namn, e-postadress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter). Eventuell brevkontakt sker till Medlemmens folkbokföringsadress.

3 Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning av medlemsavgiften, och i förekommande fall, försäkringspremien, sker på överenskommet vis. Medlemmen är personligt betalningsansvarig för Avtalet gentemot F24S. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av Avtalet angivits som ansvarig för betalningen.

3.1 Medlemskap med fast löptid

Vid tecknande av ett medlemskap som är giltigt under en bestämd tid, betalas medlemsavgiften i förskott och i sin helhet i samband med tecknandet av Avtalet. Om Medlemmen tecknar olycksfallsförsäkringen, ska även premien betalas i förskott i samband med tecknandet av Avtalet.

3.2 Löpande månadsabonnemang via Autogiro

Vid tecknande av månadsabonnemang via autogiro ska betalning av medlemsavgiften ske månadsvis i förskott på Förfallodagen, som inträffar från den 25:e till den 29:e dagen i varje kalendermånad. Medlemmen förbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen före Förfallodagen. Om Förfallodagen är en helgdag ska dragning ske från kontot påföljande bankdag. Avisering av betalningar enligt autogiromedgivandet ska genom dessa villkor anses gjorda tills vidare. Betalning av premien för olycksfallsförsäkringen ska ske månadsvis i förskott den 1:e i betalningsmånaden. Om den 1:e är en helgdag ska dragning ske från kontot påföljande bankdag. Endast fysiska personer kan betala via autogiro.

3.3 Löpande månadsabonnemang via återkommande kortbetalning

Vid tecknande av månadsabonnemang som ska betalas via återkommande kortbetalning, sker betalningen, liksom autogiro, månadsvis i förskott från och med den dag Avtalet ingicks. Medlemmen ansvarar för att såväl vid Avtalets ingående som under Avtalets löptid ha betalkortet aktiverat för återkommande transaktioner och att säkerställa att betalkortet kan belastas med det belopp som motsvarar den återkommande medlemsavgiften, och i förekommande fall, premien för olycksfallsförsäkringen.

3.4 Obetalda medlemsavgifter

Om medlemsavgiften inte betalas på grund av otillräckliga medel, ej godkänt autogiro- eller kortmedgivande, eller av annan orsak, förbehåller sig F24S rätten att stänga av Medlemmen från F24S anläggningar och övriga tjänster och överlämna skulden till inkasso. När full betalning skett, inklusive eventuell dröjsmålsränta och påminnelse- och inkassokostnader enligt lag, kommer Medlemmen återfå tillgång till F24S anläggningar. Sådan avstängning medför dock inte att träningstid fryses utan tiden för kortet löper och förbrukas.

3.5 Prisjustering under löpande avtal

Kampanjavtal avseende löpande månadsabonnemang ändras automatiskt efter avslutad kampanjperiod till då aktuellt ordinariepris. Vid tecknandet av studentavtal som betalas via autogiro ges Medlemmen studentpris t.o.m. det datum som medlem kan visa upp giltigt studentkort, därefter går priset över till ordinarie. Studentpriset går att förlänga genom att medlem senast tio (10) dagar innan datum för senast studentkort gått ut visar upp ett nytt giltigt studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga studentkortet gäller. Uppvisas giltigt studentkort efter det att studentpris redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på kommande månader, men inte retroaktivt. Vid tecknade av pensionärsavtal där Medlemmen har rätt till sjukersättning med ett tidsbestämt intyg från F-kassan, ges Medlemmen pensionärspris t.o.m. det datum som Medlemmens intyg bevisar nedsatt funktion. Därefter övergår priset till ordinarie pris. Pensionärspriset går att förlänga genom att Medlemmen visar upp nytt intyg från F-kassan. Då gäller samma regler som för studentpriset, enligt ovan. Ålderspensionärer och Medlemmar med rätt till sjukersättning med ej tidsbestämt intyg från F-kassan ges pensionärspris som ej justeras till ordinarie pris. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

4 Avtalstid

Avtal med månatlig eller återkommande betalning via autogiro eller kortbetalning gäller tills vidare. Sådant avtal kan löpande sägas upp av Medlem och upphör då att gälla vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från uppsägningen. Medlemskap med fast löptid har en fast avtalstid och avslutas automatiskt då avtalstiden löper ut.

5 Frysning, överlåtelse, uppsägning, uppgradering och nedgradering

5.1 Frysning

Frysning av Avtalet är möjligt mot en administrativ avgift eller utan avgift vid uppvisande av läkarintyg för långtidssjukskrivning eller graviditet. Avtalet kan frysas som längst tolv (12) månader per tillfälle. Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemskapet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Medlemmen ansvarar för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av frysningen.

5.2 Överlåtelse

Överlåtelse av medlemskapet kan ske en (1) gång, dvs. den som övertagit ett medlemskap kan inte i sin tur överlåta det. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande Medlem betala en överlåtelseavgift enligt gällande prislista (f.n. 300 kr) till F24S. Övertagande Medlem ska betala en administrativ avgift enligt gällande prislista (f.n. 150 kr) samt skriftligt acceptera dessa villkor och slutligen godkännas av F24S. Löpande månadsabonnemang, öppnings- och kampanjerbjudanden kan inte överlåtas.

5.3 Uppsägning av Medlemmen

Löpande avtal med månadsbetalning via Autogiro eller återkommande kortbetalning kan sägas upp till upphörande vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från Medlemmens uppsägning.

Vid uppsägning av Avtalet sägs samtidigt eventuell olycksfallsförsäkring också upp med samma uppsägningstid. Önskar Medlemmen att endast säga upp försäkringen men behålla medlemskapet hos F24S ska det tydligt framgå av uppsägningen.

Avtal med fast löptid löper automatiskt ut vid avtalstidens slut.

Medlemskapet kan sägas upp via F24S hemsida. Alternativt kan uppsägningen skickas via e-post till info@f24s.com eller per post till F24S kundtjänst, Stora Södergatan 4, 222 23 Lund.

En uppsägning är bindande och kan inte ångras.

5.4 Uppsägning av F24S vid avtalsbrott

Medlemskapet kan sägas upp av F24S om Medlemmen bryter mot dessa Medlemsvillkor med tillhörande Särskilda Bestämmelser (p. 19) och Trivselregler (p. 7).

F24S har därutöver rätt att, med omedelbar verkan, omedelbart säga upp ett medlemskap ifall Medlemmen begår ett väsentligt avtalsbrott. Brott mot de Särskilda Bestämmelserna (p. 19) ska alltid utgöra väsentliga avtalsbrott.

Om F24S säger upp medlemskapet ska Medlemmens betalningsskyldighet kvarstå under återstående avtalstid. Om medlemskapet sägs upp med omedelbar verkan förfaller samtliga obetalda avgifter i enlighet med Avtalet till omedelbar betalning.

För det fall en Medlems avtalsbrott leder till skada för F24S, har F24S rätt att utkräva ersättning från Medlemmen motsvarande den skada F24S lidit.

5.5 Uppgradering av medlemskap

Om Medlemmen önskar uppgradera sitt befintliga medlemskap kan detta ske omgående. Medlemmen ska i så fall, men med hänsyn tagen till när i månaden F24S uppgraderar medlemskapet, betala för den prisskillnad som föreligger mellan Medlemmens befintliga medlemskap och det uppgraderade medlemskapet. Efter uppgradering betalar Medlemmen gällande pris för det uppgraderade medlemskapet.

5.6 Nedgradering av medlemskap

Om Medlemmen önskar nedgradera sitt befintliga medlemskap kan detta ske med samma uppsägningstid som gäller enligt punkt 5.3, varvid det nedgraderade medlemskapet gäller från och med det kalendermånadsskifte som inträffar närmast två månader från mottagandet av Medlemmens uppsägning. Därefter betalar Medlemmen gällande pris för det nedgraderade medlemskapet.

6 Hälsotillstånd

Medlemmen ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att Medlemmen utan risk klarar att delta i aktiviteterna hos F24S.

7 Trivselregler och träningsföreskrifter

F24S värnar om alla människor lika värde. Därav kräver F24S att samtliga Medlemmar visar varandra och F24S personal hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. F24S har nolltolerans mot handlingar som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av medlemmar och personal. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer. Vidare tillåts endast träning i rena träningskläder. Det är inte tillåtet att träna i bar överkropp, barfota, i jeans eller arbetskläder. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av Medlem uteslutande nyttjas för detta ändamål. Medlem får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Det åligger Medlemmen att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av F24S:s personal. Medlemmen förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga Medlemmar, boende inom samma fastighet som F24S anläggning, samt F24S personal och leverantörer. Om Medlemmen uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har F24S rätt att begränsa de tider Medlemmen får vistas på anläggningen eller Medlemmens användning i övrigt av anläggningen, eller helt avbryta medlemskapet, varvid Medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.

8 Gäst

Medlemmen kan medta max en (1) gäst per år och endast under tid då anläggningens reception är öppen.

9 Doping

F24S förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke om användning av dopingklassade preparat. Polisen utreder Medlemmen och utför vid behov tester om sådan bedömningen görs. Vid avslutat polisärende med fällande dom kommer Medlemmen att stängas av på obestämd tid för brott mot F24S Särskilda bestämmelser

10 Olycksfall och ansvarsbegränsningar

10.1 Olycksfall

Om Medlemmen har valt att ansluta sig till F24S gruppolycksfallsförsäkring är Medlemmen försäkrad under den tid Medlemmen tränar på F24S anläggningar i Sverige. Försäkringen gäller till och med försäkringsabonnemangets sista giltighetsdag. Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är f.n. HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org. nr. 516402-6345, och tecknas f.n. via Svedea AB. Närmare information om olycksfallsförsäkringen finns att hitta på F24S hemsida (www.fitness24seven.com/medlemskap/olycksfallsforsakring). F24S förbehåller sig rätten att byta till en annan försäkringsgivare under förutsättning att det kan ske utan någon villkorsändring som innebär en väsentlig försämring för Medlemmen.

10.2 Ansvarsbegränsningar

F24S ansvarar inte i något fall för personskador, sakskador eller förlust av Medlems ägodelar annat än om skadan eller förlusten uppstått på grund av att F24S agerat grovt vårdslöst.

Från tid till annan genomför F24S renoveringar av anläggningar, samt reparationer, underhåll och utbyte av utrustning vilket kan leda till tillfälligt avvikande öppettider. F24S ska informera Medlemmen genom anslag på anläggningen eller utskick via e-post om åtgärderna kan innebära en nackdel för Medlemmen.

F24S ansvarar inte i något fall för att F24S utbud till Medlemmen minskas eller begränsas till följd av händelser som ligger utanför F24S kontroll och som inte rimligen hade kunnat motverkas eller förutses av F24S (inkluderat, men inte begränsat till pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, eller terrorism).

11 Ändringar i medlemsvillkoren

F24S har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och dessa medlemsvillkor.

Vid ändring av medlemsavgifter eller medlemsvillkor som påverkar Medlemmen negativt, ska Medlemmen meddelas via e-post eller SMS minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

Eftersom medlemskapet ger Medlemmen möjlighet att nyttja samtliga F24S anläggningar, har inte Medlemmen rätt att häva sitt Avtal eller kräva till nedsättning av sin medlemsavgift med anledning av förändringar i F24S utbud förutom i de fall förändringarna innebär en väsentlig nackdel för Medlemmen.

Medlem som säger upp sitt avtal pga. en sådan ändring är skyddad mot en eventuell prisändring under sin uppsägningstid. För det fall en Medlem säger upp sitt Avtal mot bakgrund av denna punkt, måste Medlemmen kunna dokumentera att uppsägningen utförts.

Dessa Medlemsvillkor har tagits fram på svenska och engelska. Vid eventuella tvetydigheter eller tolkningsfrågor, ska den svenska versionen äga företräde.

12 Personuppgifter

F24S kommer att behandla Medlemmens personuppgifter i enlighet med F24S vid var tid gällande sekretesspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning. Större förändringar i sådan policy kommer att informeras Medlemmen. Medlemmen bekräftar att denne har läst och förstått F24S:s sekretesspolicy i kraft vid tidpunkten för Avtalets undertecknande, www.fitness24seven.com/sv/sekretesspolicy. Inpassering när anläggning är obemannad sker genom fingeravtryckskontroll. Dessa uppgifter finns endast lagrade på varje individuellt medlemskort och det är dessa uppgifter som jämförs med det som avläses vid inpassering. Medlem har informerats att ingången och anläggningen av säkerhetsskäl är kameraövervakad.

13 Identifiering

För betalning via Autogiro krävs svenskt personnummer, svenskt privat kontonummer och giltigt svenskt ID-kort eller EU-pass tillsammans med personbevis. Förbetalda Avtal med fast löptid kan kräva giltigt ID-kort samt i förekommande fall, intyg om studier utfärdat av svensk läroanstalt, ett svenskt arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller bevis om ansökan av asyl från migrationsverket. Vid tecknande av studentavtal krävs dessutom giltigt studentkort.

14 Ångerrätt

Om Medlemmen ingått Avtal på distans, t ex via F24S:s hemsida, har Medlemmen rätt att enligt distansavtalslagen frånträda avtalet inom 14 dagar genom att meddela F24S skriftligen via: info@f24s.com. För att utnyttja ångerrätten kan Medlemmen använda sig av Konsumentverkets standardformulär som återfinns på Konsumentverkets hemsida. F24S lämnar en bekräftelse om att meddelandet mottagits och återbetalar betalt belopp utan dröjsmål. Genom ingåendet av Avtalet samtycker Medlemmen till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om medlemskortet aktiverats och tjänsten därmed har fullgjorts. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då köpet genomfördes.

TILLÄGG TILL KÖP VIA INTERNET

• Punkterna 15 och 16 gäller endast när Medlemmen tecknar Avtal via F24S:s hemsida.
• Köp via internet är personligt i den meningen att det endast är den som ska bli Medlem som kan teckna Avtalet via hemsidan.
• Medlemmen har via hemsidan godkänt att bestämmelserna i detta avtal gäller för medlemskapet.

15 Betalning

Medlemmen ska betala start- och medlemsavgift i enlighet med instruktionerna på F24S hemsida. Vid tecknande av Avtal med månadsbetalning via autogiro åtar sig Medlemmen att i omedelbar anslutning till tecknandet anmäla medgivande för autogiro via sin internetbank med F24S som betalningsmottagare. Vid tecknande av Avtal med månadsbetalning via betalkort ska Medlemmen i samband därmed lämna nödvändiga kortuppgifter till F24S betaltjänstleverantör (f.n. Nets).

Det är för närvarande inte möjligt att byta betalmetod avseende löpande månadsabonnemang (t ex från autogiro till återkommande kortbetalning).

16 Leveransvillkor

Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan och inte dagen då medlemskortet hämtas ut hos F24S. Medlemskortet hämtas ut av Medlemmen på i Välkomstmailet angiven anläggning under receptionens öppettider. Välkomstmailet skickas till den e-mailadressen som uppgavs vid köpet. F24S bemannade öppettider framgår på F24S hemsida (www.fitness24seven.com/vara-gym/se-vara-gym/).

AUTOGIROMEDGIVANDE

  • Punkterna 17 och 18 gäller endast när Medlemmen tecknat Avtal med Autogirobetalning.

17 Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”Betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”Förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens avtal mot betalningsmottagaren avslutas.

18 Beskrivning

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från Betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att Betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska Betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från Betalarens konto. Dessutom ska Betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna Betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Betalarens konto enligt de regler som gäller hos Betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får Betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Betalaren ska genast underrätta betalningsmottagaren om detta.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före Förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild Förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida Förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida Förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första Förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då Betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får Betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar Betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har Betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två (2) bankdagar före Förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före Förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om Betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om Betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem (5) bankdagar före Förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före Förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta Betalarens anslutning till Autogiro trettio (30) dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat Betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta Betalarens anslutning till Autogiro om Betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på Förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att Betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta Betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan Betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Bankgirocentralen, BGC AB
BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Betalaren medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

19 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Genom att ingå medlemskap hos F24S godkänner jag att jag läst och förstått innebörden av dessa Särskilda Bestämmelser, samt är fullt medveten om att F24S har rätt att säga upp mitt medlemskap ifall överträdelser begås.

• Visa extra hänsyn vid träning mellan 22.00 – 08.00 mot grannar och andra medmänniskor i närområdet av lokalen, d v s prata i normal samtalston, ej släppa vikter eller viktmagasin utan följa med i rörelsen. Visa hänsyn mot grannar när man lämnar lokalen.

• Jag godkänner härmed registreringen av mitt fingeravtryck. Detta används för in- och utpassering av mig som Medlem. Jag är medveten om att det pågår dygnet runt kamerabevakning i lokalen och ger härmed mitt godkännande till det, vid ev polisanmälan överlämnas material till polisen.

• Väktare utför då och då medlemskontroller, därför är det viktigt att jag som Medlem alltid har sitt medlemskort (medlems-id) med sig i lokalen.

• Jag får inte bedriva konkurrerande eller egen verksamhet i eller i anslutning till F24S anläggningar (t ex genom att erbjuda tjänster som personlig tränare, gruppträningsinstruktör eller sälja träningsrelaterad utrustning).

• Att aldrig släppa in eller ut någon annan än mig själv, överträdelse leder till omedelbar avstängning. Vid problem eller akuta situationer ska jag genast ringa jourtelefonen.

• Brukandet av förbjudna preparat, så som anabola steroider, är strängt förbjudet på alla F24S anläggningar och leder till omedelbar avstängning. Jag samtycker därmed till att oannonserade dopingkontroller kan förekomma enligt punkt 9 i Medlemsvillkoren.

• Jag är medveten om att F24S har en uppsägningstid på två (2) hela månader för månadsbetalda medlemskap, där den månad som F24S mottagit Medlemmens uppsägning inte ingår i uppsägningstiden. F24S rekommenderar att du som medlem vid behov ska kunna visa upp kvittens av din uppsägning.

• Jag har tagit del av autogiro- och betalvillkoren och är införstådd med dem. Jag är även införstådd med att om jag inte har pengar på mitt konto eller betalkort angiven betalningsdag, eller att jag inte har anmält medgivande för autogiro via min internetbank (gäller onlineköp) skickas påminnelsebrev ut, vilket innebär påminnelseavgift och ränta enligt lag. Om betalning ej sker inom angiven tid spärras medlemskortet tills betalning är erlagd och skulden går vidare till inkasso.

---

[1] Mottas uppsägning t ex 14 februari upphör avtalet att gälla 30 april.